Artikel 1 Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Autorijschool Butterhuizen B.V. gevestigd te Heerhugowaard, Leliehofstraat 3, hierna te noemen “Autorijschool Butterhuizen B.V. ”, aangegaan.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Autorijschool Butterhuizen B.V. ”.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Instructie

2.1 “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/instructrice.

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij – en lesinstructie, tenzij: “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” of leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/instructrice tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3 Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4 Lesafspraak

 1. De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur/instructrice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch/app contact zoeken. Indien hij/zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).
 2. Er worden, tenzij anders is overeengekomen, dubbele autorijlessen gegeven van 2 x 50 minuten per lesafspraak. Voor de scooter/motor worden er lessen gegeven van 60 minuten per les.
 3. De rijlessen zullen met een zekere regelmaat gevolgd worden.
 4. Een pakket bestaat uit het aantal aangegeven lesuren en een CBR praktijkexamen(s).
 5. In een pakket is het CBR-tarief voor een praktijkexamen(s), vermeerderd met de administratie,- en de rijschool begeleidingskosten.
 6. Voor het afleggen van een praktijkexamen zijn geen extra lesuren opgenomen. Als het examen uit mocht lopen, zijn er geen extra kosten verschuldigd.
 7. Indien de leerling minder lesuren nodig heeft dan het aantal waaruit het pakket bestaat, kan de leerling het praktijkexamen ook eerder afleggen. Het aantal lesuren dat dan niet gebruikt wordt, zal conform het lestarief in een pakket, worden terugbetaald.
 8. Indien de leerling meer lesuren nodig heeft dan het aantal waaruit het pakket bestaat, kan de leerling lesuren tegen het losse lesprijstarief bijkopen.
 9. Indien de leerling de opleiding, om welke reden dan ook, wenst te beëindigen, wordt het restant bedrag min administratiekosten terug gestort.
 10. De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Een tussentijdse toets of een praktijkexamen wordt niet eerder bij het CBR gereserveerd dan op het moment dat de leerling geslaagd is voor het theorie-examen.
 11. De leerling, dient Autorijschool Butterhuizen B.V. te machtigen om een tussentijdse toets en/of praktijkexamen voor hem of haar te reserveren.
 12. Indien één van de vragen in de gezondheidsverklaring met “ja” beantwoord moet worden. Dient de leerling via de website van het CBR een gezondheidsverklaring (de zogenaamde medische eigen verklaring) aan te vragen.

 

Artikel 5 Annulering door leerling

5.1 Leerling kan kosteloos een rijles, tenminste twee volle werkdagen voor de afspraak annuleren. Als de rijles binnen twee dagen wordt afgezegd, is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan ”Autorijschool Butterhuizen B.V. ” te voldoen.

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” beoordeeld. In de gevallen, genoemd in artikelen 5.2a en 5.2b, zal “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” er voor zorgdragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur zal kunnen gebeuren.

Wijze van afzegging:

5.4 Dit kan telefonisch of per whatsapp. Whatsapp berichten die na 17.00 uur op werkdagen, of in het weekend of feestdagen door “Autorijschool Butterhuizen B.V.  “ worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een whatsapp bericht. Alleen whatsapp berichten waarop gereageerd is, worden ontvankelijk verklaard.

 

Artikel 6 Beëindigen instructie

6.1 “Autorijschool Butterhuizen B.V.  “ kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.

6.2 “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/ docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de rijles. Dit is ter beoordeling van de instructeur. In de gevallen 6.1 en 6.2 is “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.

6.5 De rijles wordt afgelast door ziekte of verhindering van de instructeur.

Bij 6.3,6.4 en 6.5 zal “Autorijschool Butterhuizen B.V. “ ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Aanvraag examen

7.1 “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.

7.2 Indien de tussentijdse toets en/of examen geen doorgang kan vinden doordat de leerling heeft verzuimd zijn/haar verhinderingen bij de aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8 Annulering examens

Een tussentijdse toets of een examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en/ of instructeur. Bij 8.1 en 8.2 zal “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.5 Indien het CBR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden. In geval van 8.3 t/m 8.5 zal “Autorijschool Butterhuizen B.V. “ ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9 Weigering examens

“Autorijschool Butterhuizen B.V. ” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid of gebrek aan voertuigbeheersing (bromfiets)) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf of anderen. Dit is ter beoordeling van de instructeur of examinator.

Artikel 10 Verhinderingen leerling

Indien rijlessen/examen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn verhinderingen bij inplannen van rijlessen/examen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling dient per bank of iDEAL te geschieden tenzij anders is overeengekomen. “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” is gerechtigd om haar CBR/les  tarieven tussentijds te verhogen in verband marktwerking. De leerling ontvangt ten alle tijden een factuur, deze dient voor het volgen van de gefactureerde lespakketten, lessen of examens, maar tenminste uiterlijk 7 dagen na ontvangst voldaan te worden. De factuur is pas voldaan indien de overboeking zichtbaar is op de rekening van de instructeur/instructrice/rijschool.

11.2 “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (7 dagen) door hem/haar is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

11.3 “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

11.4 Uit het enkele feit dat “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

11.5 Mocht het voorkomen dat er lestegoed/lespakket/theoriecursus teruggestort dient te worden, dan is Autorijschool Butterhuizen B.V.  gerechtigd om daar € 30,25 administratiekosten van in te houden. Bij het Bromfiets pakket wordt er tevens ook het reeds ontvangen theoriepakket ingehouden. Van het Theorie-Topperspakket wordt de 50% korting ingehouden.

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van toets/examen. Kledingstukken en helmen worden niet vergoedt.

12.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.

12.3 “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of toetsen/examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 13 Rijbevoegdheid leerling

Indien “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig/voertuig te besturen, en “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” te vergoeden. Indien “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Autorijschool Butterhuizen B.V. ” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.
Ondergetekende verklaart de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt, dat hem of haar de rijbevoegdheid niet is ontzegd, kennis heeft genomen van bovenstaande voorwaarden en dat hij of zij hiermee akkoord gaat.

Toevoeging op de Algemene voorwaarden 

1.Bij afname van een auto-lespakket krijg je de kosten van de gratis proefles terug d.m.v. één extra gratis rijles tijdens je rijopleiding.

2.De les-pakkettarieven zijn na dagtekening 1 jaar geldig.

3.Er worden, tenzij anders is overeengekomen, dubbele lessen gegeven van 2 x 50 minuten per lesafspraak.

4.Mochten er na afronding van de opleiding nog lessen over zijn, worden deze terugbetaald.

5.Motorrijlessen zijn 60 minuten of anders overeengekomen.

6.Gratis proefles geldt alleen voor de auto categorie.

Autorijschool Butterhuizen B.V.  Garantie Fonds

Autorijschool Butterhuizen B.V.  Garantie Fonds. Dit houdt in dat, indien dat de leerling zijn of haar vooruitbetaalde rijopleiding door een eventueel faillissement van de franchisenemer niet kan voltooien, Autorijschool Butterhuizen B.V.  garant staat om de rijopleiding bij een andere franchisenemer van Autorijschool Butterhuizen B.V.  te laten voltooien.

Over Rijschool Butterhuizen

Al meer dan 20 jaar een begrip! Rijlessen in Heerhugowaard, Alkmaar en omliggende gebieden.

Bij ons geven alleen ervaren, rustige, gezellige en (faalangst) gekwalificeerde instructeurs rijles.

Meer dan 10.000 succesvolle leerlingen gingen je voor en beoordeelden ons met een indrukwekkende score van 9.6/10.

Check onze socials!

Over Rijschool Butterhuizen

Al meer dan 20 jaar een begrip! Rijlessen in Heerhugowaard, Alkmaar en omliggende gebieden.

Bij ons geven alleen ervaren, rustige, gezellige en (faalangst) gekwalificeerde instructeurs rijles.

Meer dan 10.000 succesvolle leerlingen gingen je voor en beoordeelden ons met een indrukwekkende score van 9.6/10.

Check onze socials!